CARINTIA
Polje 10, SI-2391 Prevalje
Tel: + 386 2 82 40 603
GSM: 041 712 921 E mail: carintia@siol.net


SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

1. SPLOŠNA DOLOČILA 

Splošni pogoji so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Prav tako so sestavni del pogodbe    oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Co Carintia d.o.o. (v nadaljevanju Ta Carintia ) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Carintia. V primeru prodaje po internetu se šteje, da je potnik seznanjen z določili Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se seznani na spletni strani www.cocarintia.si oz. jih prejme po pošti skupaj s prijavnico. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Carintia . Splošni pogoji za turistične aranžmaje  so  sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta CO CARINTIA d.o.o. in potnik.  V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. 

2. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira  turistični aranžma osebno v poslovalnici CARINTIJE ali pri pooblaščenih turističnih agencijah oz. po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik s CARINTIJO pogodbeno razmerje, ki je v smislu splošnih pogojev  obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Ce se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je prejeta v CARINTIJI. 

3. POSEBNE STORITVE

Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, ...) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ...). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku CO CARINTIA D.O.O. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici  CO CARINTIA D.O.O. oziroma na njen transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter potrjuje rezervacijo. Preostali del plača potnik najkasneje 8 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu. V primeru, da potnik tudi 7 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. CO CARINTIA D.O.O. v te   m primeru smatra, da je potnik 5 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. V primeru, da potnik naroči aranžma, za katerega mora CO CARINTIA D.O.O. narediti dodatno poizvedbo, je ob naročilu potnik dolžan plačati varščino v višini Eur 10. Če CO CARINTIA D.O.O.. uspe ponuditi aranžma, ki ustreza pogojem naročila, potnik pa si medtem premisli in ponujenega aranžmaja ne vplača, zapade varščina CO CARINTIA D.O.O.  kot nadomestilo za stroške rezervacije, sicer pa se vračuna v ceno aranžmaja. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

5. CENE

Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika ima CO CARINTIA D.O.O. pravico zvišati ceno aranžmaja v primeru, da je prišlo do spremembe v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. CO CARINTIA D.O.O. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. DDV je vključen v ceno. Cene v hotelih so po osebi za 7-dni, pri najemu pa na enoto za sedem dni. Pri prodaji aranžmaja, se zaračunava tudi  stroške rezervacije v višini  10 eur - 15 eur na prijavnico oz. voucher. Stroški spremembe rezervacije znašajo 10 eur do 20 eur.
 
6. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. CO CARINTIA D.O.O. v tem primeru  ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum CO CARINTIA D.O.O., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje CO CARINTIA D.O.O. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma CO CARINTIA D.O.O. potniku v nobenem primeru ne vrača.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA 

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 15. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil. Pisne odpovedi, prejete po 15.uri, bo CO CARINTIA D.O.O. lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima CO CARINTIA D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan CARINTIJI pokriti administrativne stroške v višini 10 Eur in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator CO CARINTIA D.O.O..

(v % cene aranžmaja)

do – 30 dni pred odhodom  administrativne stroske

29 - 22 dni pred odhodom 20 %

21 - 15 dni pred odhodom 30 %

14 – 8 dni pred odhodom 50 %

7 - 1 dan pred odhodom 80 %

Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 %

Višina stroškov odpovedi aranžmaja – drugi organizatorji (v % cene aranžmaja)

90 - 65 dni pred odhodom 10 %

64 - 40 dni pred odhodom 50 %

39 - 2 dni pred odhodom 80 %

2 - 1 dan pred odhodom 90 %

Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 %

V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa. Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani CO CARINTIA D.O.O. kot pooblaščenega krajevnega agenta. CARINTIO mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja.

Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava CO CARINTIA D.O.O.  potniku 10 Eur administrativnih stroškov, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz 7. točke teh pogojev.   

 8. ODSTOPNINA

Potnik lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi dogovorjenega potovanja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi dogovorjenega potovanja pri pogodbeni zavarovalnici (premija znaša 4,28% od cene aranžmaja).

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

10. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA

CO CARINTIA D.O.O. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 8 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor CO CARINTIA D.O.O. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila - aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

  • za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov
  • za skupine na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov
  • za skupine na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov
  • za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

Prav tako si CO CARINTIA D.O.O. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CO CARINTIA D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima CO CARINTIA D.O.O. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
CO CARINTIA D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere CO CARINTIA D.O.O. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. CO CARINTIA D.O.O.  ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako CO CARINTIA D.O.O. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko CO CARINTIA D.O.O.  zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da stanje na kraju samem CARINTIJI  ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko CO CARINTIA D.O.O. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

11. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije mora potnik o zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico CARINTIJE. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti CARINTIO. CARINTIA  bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti najkasneje v 60 dneh po končanem potovanju.  Brez pisne reklamacije Ta Carintia.  ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ali odškodninskih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije mora potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanju cen ali drugemu zahtevku priloži  potrdilo hotelirja ali prevoznika. V skladu z 894. členom OZ zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. Zahteva za znižanje cene ne vpliva na potnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Carintia pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.  Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.


12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. CO CARINTIA D.O.O., ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

14. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika CARINTIJE. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

15. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo CARINTIJO,  bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

16. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah CO CARINTIA D.O.O. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije CARINTIJE, zato CARINTIA zanje ne odgovarja.  Nekateri objekti so ocenjeni s CARINTIJINO OCENO objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna ( vsi objekti v zloženki POLETJE so ocenjeni s 3*, posebej so navedeni  tudi v prijavnici).

LEGENDA : APT-apartman, STU- studio, Ac- klima, BM-balkon morska stran, BP- balkon park stran, BLCF-francoski balkon, TT- turistična taksa.


17. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Slovenj Gradcu.

SPLOŠNI POGOJI SO NA VOLJO NA  PRODAJNEM  MESTU IN NA SPLETNI STRANI ! PROGRAME PRODAJAMO POD BLAGOVNO ZNAMKO CARINTIA ALI CARINTIA VAŠA KOROŠKA POTOVALNA AGENCIJA.

Co CARINTIA Podjetje za turizem in gostinstvo d.o.o., Polje 5 2391 Prevalje.

PREVALJE, januar 2013

Če je aranžman od druge turistične agencije veljajo njihovi splošni pogoji.

SPLOŠNA DOLOČILA · Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor (v nadaljevanju agencija) prodaja
lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj,
kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.
· Določila iz prvega dela Splošnih pogojev in rubrike „Ne prezrite“ veljajo ne glede na to ali agencija nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali kot pooblaščena agencija drugega organizatorja.
· Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov
oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji tujega organizatorja potovanj v celoti, veljajo tudi za ta potovanja določila drugega dela teh
splošnih pogojev, razen v delu, ki ureja pravice in obveznosti, ki so urejene s potniku dostopnem delu splošnih pogojev drugega organizatorja potovanj.

· Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja s splošnimi
pogoji organizatorja potovanja.
· Sestavni del pogodbe/prijavnice je tudi cenik storitev ter Informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah agencije.
PRIJAVE IN VPLAČILA
· Ob prijavi plačate 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati
vsaj 15 dni pred odhodom.
· Ob rezervaciji na poizvedbo (RQrequest) plačate varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi
odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
· V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale
zaradi napačnih podatkov.
· Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej ODPOVED POTOVANJA, II. del), vsakršna opustitev koristi ostalih udeležencev iz pogodbe v celoti sodi v potnikovo sfero.
· Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi
vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in
ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča.
· Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku, pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. poslati potrdilo o potovanju.
· Aranžmaje lahko plačate tudi s položnicami, kreditnimi karticami ali obročno s čeki. Letalskih vozovnic ni možno
plačati s kreditnimi karticami.
Obročno plačilo s položnicami:
Plačilo 30% vrednosti ob rezervaciji, razlika na 2-5 enakih obrokov. Število obrokov je odvisno od datuma potovanja, zadnji obrok najkasneje 15 dni pred odhodom.
· V primeru, ko na dan zapadlosti kateregakoli obroka plačila po pogodbi o letovanju unovčitev čeka ne bi bila izvedljiva, potnik izgubi dobroto obročnega odplačila. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka
zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov tečejo od prvega
dne zamude pa do plačila zakonite zamudne obresti.
· V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih 2. dela teh Splošnih pogojev o odpovedi potovanja. Ista posledica doleti tudi potnika, ki sicer ne plačuje cene turističnega aranžmaja s čeki in ki ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja.
· Dejstvo izdaje čekov po udeležencu potovanja, ki ni sklenitelj pogodbe o potovanju, v kateri je naveden kot
udeleženec potovanja, z namenom delnega ali popolnega plačila po tej pogodbi o potovanju, vzpostavlja
solidarno plačilno obveznost takega udeleženca potovanja do višine izstavljenih čekov glede obveznosti po
pogodbi in teh splošnih pogojih.
PRIJAVNINA IN CENIK STORITEV
· Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino v višini 30 €. Za takojšnja plačila odobravamo na plačilo prijavnine 50% popust. Za aranžmaje do 100 € znaša prijavnina 10 €.

· Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. minimalno 10 € po osebi.
NEZGODNO ZAVAROVANJE POTNIKOV
· V prijavnino je vključeno nezgodno zavarovanje zavarovalnice Europäische Reiseversicherung AG, Dunaj (pri trajni invalidnosti nad 25% v višini 10.000 EUR, nad 50% v višini 20.000 EUR) v skladu z zavarovalnimi pogoji zavarovalnice Europäische (ERV-RVB-SLO 2009), ki so vam na voljo v poslovalnicah agencije. Zavarovalna vsota velja na osebo (za največ 6 oseb na prijavnico). Nezgodno zavarovanje velja za obdobje 60 dni od pričetka potovanja. CENIK TSC (TICKETING SERVICE CHARGE) ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI LETALSKIH VOZOVNIC
· Strošek posredovanja je odvisen od števila segmentov in vrste letalske karte ter se računa za vsako izdano
vozovnico. Aktualni cenik je objavljen v informacijah o stroških poslovanja (Droben tisk na veliko), ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah agencije.
· Zavarovanje prtljage: pri rezervacijah izključno letalskih vozovnic (ne velja v primerih kombinacije letalske karte
in hotela) je v ceno TSC-ja vključeno zavarovanje oddane prtljage na letališču do višine 1.000 € in nadomestni
nakupi v primeru izgube prtljage do 200 € v skladu z zavarovalnimi pogoji Europäische (ERV-RVB SLO 2009. Potrdilo s strani lost & found okenca je pogoj za izplačilo škode. Zavarovalna vsota velja na prijavnico. Zavarovanje krije škode zaradi izgube ali uničenja prtljage in ne velja za običajne manjše poškodbe prtljage med transportom.

· Posebno določilo za nizko cenovne prevoznike: rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in
na potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi po povratku) in spremembe gredo v celoti na račun
potnika.
PROSPEKTI IN KATALOGI V TUJIH JEZIKIH
· Različni prospekti, katalogi in video materiali, ki so izdani v tujih jezikih so namenjeni izključno interni uporabi
zaposlenih za slikovitejšo in izčrpnejšo predstavitev hotelskih objektov in turističnih ciljev (destinacij) in vam jih žal
ne moremo dati ali posoditi.
VIZUMI, POTNE LISTINE, ZDRAVSTVENE FORMALNOSTI
· Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede
veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo, pri čemer mora znašati ob potnikovem vstopu v tujo državo
veljavnost njegove potne listine še najmanj 6 mesecev, in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim. Lahko se odločite, da vam izdelavo vizumov posredujemo mi. V tem primeru zaračunavamo posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov je odvisna od države v katero potujete - podrobneje
na prodajnih mestih. Strošek posredovanja ne vključuje stroškov izdelave vizuma.
· Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika,
ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi
katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, ne odgovarjamo.
Stroškov pridobitve vizumov agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.
ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA
· V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja, opisani v 2. delu Splošnih pogojev v
poglavju

ODPOVED POTOVANJA.
· Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih
sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Višina premije in zavarovalni pogoji Zavarovanja odpovedi so razvidni v brošuri »Pripravljeni na pot?«, ki jo prejmete v agenciji. Za Sončkove aranžmaje znaša Odstopnina 8 € za aranžmaje do 250 € (velja tudi za enodnevne avtobusne izlete 1=2), 12 € do 500 €, 16 € do 750 € ter 20 € za aranžmaje do 1000 € (največ 6 oseb na prijavnici). Pri odpovedih potovanj s sklenjenim Zavarovanjem odpovedi/Odstopnino se potnika bremeni za administrativne stroške (20-50 €), prijavnino in zavarovalno premijo.
POTNIKOVE OBVEZNOSTI
· Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim,
zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje; nadalje mora
spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja
organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
· Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede
veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem
in obveznostim (več v poglavju VIZUMI, POTNE LISTINE, ZDRAVSTVENE FORMALNOSTI).
· Potnik oziroma sklenitelj pogodbe je dolžan pravočasno (v skladu z določili  teh splošnih pogojev) poravnati pogodbeni znesek.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ
· Rok plačila znaša 3 dni od izvršene telefonske prijave potnika, razen če ni določen oziroma z agencijo dogovorjen daljši oziroma krajši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
· V kolikor potnik ob telefonski prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje,
z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni
odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
· Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma
ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.
· Telefonska prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor z agencijo ni
dogovorjeno drugače.
PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU
· Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 3 dni od internetne prijave potnika, razen če v posebnih pogojih
ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
· V kolikor potnik ob internetni prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, s katero plačuje potovanje,
z namenom plačila po pogodbi o potovanju, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu, če plačilo ni
odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
· Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma
ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni
strani agencije.
· V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma
ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
· Internetna prijava potnika je mogoča najkasneje 18 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor posebni pogoji
agencije ne določajo drugače.
UPORABA PODATKOV
· Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da
potnik s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to
izjavi ob prijavi na potovanje.
VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
· Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po
njihovem sprejemu. V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot jim gredo po predpisih, veljavnih
na območju RS, se v primeru kogentnosti določil predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.
SODNA PRISTOJNOST
· Za morebitne spore, ki se nanašajo na posredniško vlogo agencije in jih ni možno rešiti po mirni poti, je pristojno
sodišče v Mariboru. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Odpotujte obveščeni ...
1. DELVSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA
· Naslednja določila veljajo skupaj z določili iz prvega dela Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator
potovanja nastopa Turistična agencija Sonček d.o.o. (v nadaljevanju organizator) in za primere iz 3. alineje uvodnega določila 1. dela teh Splošnih pogojev.
· Organizator potovanja jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
· Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna,
nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti
ipd.).
CENE ARANŽMAJA
· Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru
spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana
vrednost potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev
preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino.
SPREMEMBE PROGRAMA
· Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno
predvideti, se jim izogniti ali preprečiti (glej točko VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽMAJA).

· Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem,
vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.
· Letalski prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred
odhodom, vendar mora biti potnik o tem pravočasno obveščen.
· Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujemo pravico spremembe programa (vrstnega reda
ogledov) v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa.
ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE
· Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
· Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za
posamezno vrsto aranžmajev, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov
spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. V kolikor na programu ni
posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo
potovanja, veljajo naslednja merila:
- za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80% zasedenosti letala;
- za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
- za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov.
Organizator je dolžan potnike o tem obvestiti najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh
primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne
celoten plačani znesek.

· Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
· Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale
kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih v razmerju do organizatorja ni upravičen do odškodnine
za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.
· V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
ODPOVED POTOVANJA
· Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov.
V primeru odpovedi se obračunajo naslednji stroški odpovedi:
- 10% vrednosti aranžmaja za odpoved do 30 dni pred odhodom;
- 20% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 22 dni pred odhodom;
- 30% vrednosti aranžmaja za odpoved 21 do 16 dni pred odhodom;
- 50% vrednosti aranžmaja za odpoved 15 do 8 dni pred odhodom;
- 80% vrednosti aranžmaja za odpoved 7 do 3 dni pred odhodom;
- 100% vrednosti aranžmaja za odpoved manj kot 3 dni pred odhodom,
oziroma če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku, oziroma v primerih, ko organizator
potovanja veže svoje odpovedne stroške na pogoje letalskih prevoznikov, ki obračunavajo 100% stroške
odpovedi, ne glede na datum odpovedi; pri čemer se v vrednost aranžmaja ne vštevajo prijavnina in stroški
zavarovanja odpovedi potovanja.
· V primeru vplačila zavarovanja rizika odpovedi potovanja je potnik upravičen do bistveno nižjih stroškov odpovedi potovanja. Osnovna informacija je podana v 1. delu Splošnih pogojev v točki zavarovanja rizika odpovedi potovanja; več podrobnosti prejmete na prodajnih mestih organizatorja.
· Zgornji kriteriji stroškov odpovedi veljajo tudi v primeru odpovedi rezervacije na poizvedbo (RQ-request)
opisane v točki PRIJAVE IN VPLAČILA.
· Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
· V primeru, da so v programu potovanja pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
· Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in
interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu.

· Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej točko VSEBINA IN ORGANIZACIJA ARANŽ-
MAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.
· Fakultativne izlete na potovanju organizira lokalna agencija. Organizator za izvedbo teh izletov ne prevzema odgovornosti.
PRTLJAGA
· Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage na letalskih prevozih do določene teže, ki jo določa prevoznik (običajno 15-20 kg). Vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je potrebno doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
· Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstvih (letal, avtobusov, ladij ...). V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah. Organizator lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.
· Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA
· Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan pravočasno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
· Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi
seznaniti pred pričetkom potovanja.
REŠEVANJE PRITOŽB
· Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje
cene turističnega aranžmaja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.
· Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor v kraju samem takoj ne reklamira neustreznosti
storitve pri predstavniku ali vodniku organizatorja ali ponudniku storitve (npr. hotelirju, prevozniku ...). Potnik
dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavita s predstavnikom, vodnikom organizatorja
ali ponudnikov storitve. Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz. odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem prekluzivnem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema
teh splošnih pogojev znaša 2 meseca.
· Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika; ta
omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator.

· Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki ga določa zakon.
SODNA PRISTOJNOST
· Za reševanje morebitih sporov, ki jih pogodbeni stranki sporazumno ne bi mogli rešiti, je pristojno sodišče v Mariboru.
KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
· Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje
programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini
zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije (namesto 3*
raje 4*).
· Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene
agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

· Prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij.
Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

· Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj
ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb s produkti blagovnih znamk (npr. Magic Life, RIU, Grecotel ...). Običajno
je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača.
Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in sončniki so
ponekod zajeti v ceno.

· 1=2: »Plača eden, potujeta dva.« S tem sloganom označujemo izlete, kjer navedena cena velja za dve osebi. Torej ena cena, dva potnika!

VOZNI REDI LETAL IN LETALSKE VOZOVNICE
· Pridržujemo si pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki,
vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako
lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
· Spremembe iz prejšnje točke pri paketnih aranžmajih (letovanjih) ne štejejo za spremembo programa potovanja,
saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu v letoviški kraj ter s tem povezanimi
transporti, ne pa tudi počitku.

· Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, gre izključno na potnikov riziko.
· V kolikor je na pogodbi označeno, da gre za prodajo letalske vozovnice, navajamo v rubriki “odgovorni organizator potovanja” na prvi strani pogodbe prevoznika ali pooblaščenega IATA agenta, ki je vozovnice izstavil in ki odgovarja za pravilnost ter veljavnost slednjih. Vsi pogoji potovanja kot so prevoznik, točni redi letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi, refundiranju ter spremembi imen so razvidni z letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti prevoznika.
· Upoštevajte, da morate biti pri čarterskih poletih na letališkem okencu vsaj dve uri pred predvidenim odhodom letala, saj je pri slednjih možen predčasen odhod. Odgovornosti za pravočasen prihod na letališče in prihod do rezerviranega leta ne prevzemamo. Povračilo stroškov za zamujen let ni možno. Naši sodelavci oziroma
predstavniki organizatorja na letališču vam bodo radi odgovorili na morebitna vprašanja.

· Stranke, ki so na čarterskem poletu rezervirale le letalsko vozovnico (tramper, flight-only...), morajo obvezno do 48 ur pred odhodom letala pri partnerski agenciji v kraju letovanja potrditi povratni let. Telefonska številka partnerske agencije je razvidna iz potovalnih dokumentov (kart). Pri golih letalskih vozovnicah transferji niso v
ceni.
POSEBNOSTI »RULETA« ARANŽMAJEV
· Pri tovrstnih aranžmajih (fortuna, ruleta, jocker, as) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...). Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko ...). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

KRAJ POTOVANJA
· Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. V kolikor s pogodbo o potovanju ni določen konkretni prenočitveni objekt, se kot kraj potovanja
šteje letoviška regija, v kateri se nahaja s pogodbo o potovanju dogovorjen potencialni oz. z imenom ali drugimi
opredelilnimi znaki določljiv prenočitveni objekt. Letoviška regija je polno območje posameznega turističnega
središča, do koder segajo vplivi tega središča, če pa se potovanje opravlja po zraku ali po vodi, območje letoviške regije predstavlja tudi širši teritorij, ki ga zaradi zračnega ali vodnega dostopa pokriva letališče ali pristanišče tega teritorija.
NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV
· V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, lo-
čeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, nemore pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
· Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne
sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego.
· Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim
ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre
za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik
naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.
· Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro ter apartmajev med 14. In 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo oz. apartma zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela oziroma apartmaja.
2. DEL NE PREZRITE (sestavni del prvega dela Splošnih pogojev)
Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor (v veljavi od 3.4.2013)