Ali lahko turistični bon unovčim tudi v agenciji Carintia?

Turistični bon lahko unovčite za počitnice v vseh slovenskih turističnih objektih, s katerimi ima Turistična agencija Carintia sklenjeno pogodbo o sodelovanju. V agenciji vam bodo naši svetovalci predstavili vso ponudbo, vam svetovali in tudi poskrbeli za rezervacijo, zavarovanje, morebitna doplačila ... Podatke za unovčitev bona (osebni dokument, EMŠO …) pa predložite pri hotelski recepciji takoj ob prihodu. Natančen seznam potrebnih podatkov je razviden iz Uredbe. V kolikor znesek rezervacije presega znesek bonov, boste razliko poravnali na recepciji hotela z gotovino ali kartico.

Koliko je vrednost turističnega bona zame in za moje družinske člane?

Prejeli jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov.

Za katere storitve lahko unovčim turistični bon?

Z bonom lahko plačate nočitev ali nočitev z zajtrkom. Velja za vse nastanitvene obrate: hotele, počitniške domove in letovišča, turistične kmetije, planinske domove, avtokampe …

Ali lahko doplačam polpenzion, wellness in druge storitve?

V kolikor v objektu nudijo možnost dodatnih obrokov, wellness ter drugih storitev, lahko te doplačate v hotelu, vendar ne s turističnim bonom.

Kdaj lahko izkoristim turistični bon?

Boni so unovčljivi med 19. junijem in 31. decembrom 2020.

Na koga so boni prenosljivi?

Boni so prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. Do prenosa so torej upravičeni stari starši, starši in otroci. V primeru prenosa bo moral koristnik bona ponudniku storitve predložiti posebno izjavo, ki jo bo podpisal upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Podrobnejše informacije glede prenosa in koriščenja bonov so vam na voljo v Uredbi, kjer najdete tudi obrazec za prenos.

Kaj pomeni, da lahko turistični bon unovčim v večkratnem znesku?

Zaradi tega pravila lahko vaša družina bone res dobro izkoristi. Bon lahko unovčite za bivanje pri različnih ponudnikih in v različnih terminih. Stanje svojega bona lahko spremljate v mobilni aplikaciji eDavki.

Kaj se zgodi, če bonov do konca leta ne porabim?

Neizkoriščeni boni po 31.12.2020 zapadejo. Bon niso izplačljivi v denarju. Upravičenec ne bo mogel uveljavljati nikakršnega zahtevka do Republike Slovenije.

Ali nastanejo kakšni stroški, če se potovanja ne udeležim?

Posebni pogoji odpovedi za turistične bone:

20 € do 14 dni pred odhodom,

od 13 dni do dneva odhoda oziroma neprihod v nastanitev: 50 € za aranžmaje do 300 € in 100 € za aranžmaje nad 300 €.

Objavljene informacije (zadnji popravek 18. junija 2020) so informativne narave. Pridržujemo si pravico do spremembe, za koriščenje bonov veljajo navodila Vlade RS na dan rezervacije.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA REZERVACIJE S TURISTIČNIMI BONI
PRAVNA PODLAGA

Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma oziroma t.i. turistični bon je urejen v 35. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020, v nadaljevanju Zakon)

Celotna vsebina Zakona je dostopna na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206#

Na podlagi desetega odstavka 35. člena Zakona je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 84/2020, v nadaljevanju Uredba)

Celotna vsebina Uredbe je dostopna na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345?sop=2020-01-1345

REZERVACIJA NASTANITVE IN OSTALIH STORITEV PREKO TURISTIČNE AGENCIJE

Upravičenec lahko  rezervira storitve nastanitve in ostale storitve, ki jih nudi turistična agencija v svoji ponudbi, v poslovalnici. Ob rezervaciji Carintia in upravičenec skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o upravičencu, vrsti nastanitve ter ponudniku le-te, ostalih storitvah ter obdobju nastanitve, bodisi se sklicuje na program storitve, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je upravičenec dolžan navesti vse podatke in predložiti potrebne dokumente.
Upravičenec je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke. V primeru, da upravičenec ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Rezervacija upravičenca je zavezujoča. Carintia potrdi rezervacijo in ta začne veljati po plačilu ustrezne kavcije.

Kavcija je oblika jamstva, da bo storitev, ki je rezervirana, dejansko tudi koriščena v izbranem objektu nastanitve. V 7-ih dneh po opravljeni storitvi se kavcija na podlagi predložitve računa ponudnika, ki je bil plačan v objektu nastanitve, povrne na tekoči račun. V kolikor rezervirana storitev ne bo koriščena ali bo odpovedana, se kavcija ne vrača.

Upravičenec ob rezervaciji prejme poleg pogodbe tudi potrditev rezervacije nastanitve, na kateri je navedena tudi številka in datum potrditve s strani ponudnika nastanitvenega obrata.

PLAČILO

Plačilo rezervirane storitve se izvede direktno pri ponudniku objekta nastanitve s turističnimi boni v skladu s pogoji Uredbe ali z drugimi plačilnimi sredstvi, ki jim sprejema ponudnik objekta namestitve in skladno z njegovimi pogoji poslovanja.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Carintia nastopa v konkretnih primerih kot posrednik med upravičencem in ponudnikom storitev, zato ne more prevzeti odgovornosti za vsebinsko (kvalitativno) izvedbo rezerviranih storitev. Morebitne pritožbe v zvezi s tem mora upravičenec nasloviti direktno na ponudnika storitev.  

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Carintia pridobljene osebne podatke o upravičencih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Carintia osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi organizatorja ali njegovih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, kolikor za to ne obstajajo z zakonom predvidena pravna podlaga.

Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja če gre za osebne podatke, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda upravičenec se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti.

Upravičenec ima najmanj naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do podatkov;
  • pravico do popravka;
  • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
  • pravico do omejitve obdelave;
  • pravico do prenosljivosti podatkov;
  • pravico do ugovora.

Carintia imenuje za zagotavljanje varstva pravic potnikov Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Carintije je davek na dodano vrednost že vključen. V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima upravičenec stalno bivališče. Ti splošni pogoji veljajo za pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani http://www.cocarintia.si.
CARINTIA d.o.o.

Prevalje, junij 2020

Več v zvezi s turističnimi boni pa si lahko preberete na spletni strani FURS:

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/